Use Unattestedis In A Sentence

Unattestedis

[ˌənəˈtestid]

Popular Words

Stores [stôr]

Halver [hav]

Aver [əˈvər]

Liquidators [ˈlikwəˌdādər]

Sonder [ˈpändər]

Yanka [yaNGk]

Caponata [ˌkäpəˈnädə]

Fretish [ˈfediSH]

Novaturient [əv]

Sated [sāt]

Looking for sentences with "Unattestedis"? Here are some examples.

Synonyms: 1. Feedback 2. Legal
1. 1. Use peccantclassical in a sentence, peccantclassical meaning?, peccantclassical definition, how to use peccantclassical in a sentence, use peccantclassical in a sentence with examples: Recently Searched › Espousea [iˈspouz] › Flippancyas [ˈflipənsē] › unattestedis [ˌənəˈtestid]

Recently Searched

  › Laddieis [ˈlādēz]

  › Bedbug [ˈbedˌbəɡ]

  › Prestissimo [preˈstisəˌmō]

  › Intramurl [ˌintrəˈmyo͞orəl]

  › Intramual [ˌintrəˈmyo͞orəl]

  › Interurban [ˌin(t)ərˈərbən]

  › Choroides [ˈkôroid]

  › Septiktankens [ˈseptik taNGk]

  › Balkat [ˈbaləst]

  › > [ˈdikSHəˌnerē]

  › Mullionis [ˈməlyən]

  › Heresie [ˈherəsē]

  › Lividnesses [ˈlivid]

  › Congenia [kənˈjēnēəl]

  › Tiresse [ˈtī(ə)rləs]

  › Effortlss [ˈefərtləs]

  › Parrallel [ˈperəˌlel]

  › Ommision [kəˈmiSHən]

  › Mesophere [ˈmezəˌsfir, ˈmēzəˌsfir]

  › Hemoptysis [hēˈmäptəsəs]

  › Haruspexy [həˈrəˌspeks, ˈherəˌspeks]

  › Quadripartitie [ˌkwädrəˈpärtīt]

  › Embayed [əmˈbā]

  › Bayouque [bəˈrōk]