Use Purrvasively In A Sentence

Purrvasively

[pərˈvāsivlē]

Popular Words

Stores [stôr]

Halver [hav]

Aver [əˈvər]

Liquidators [ˈlikwəˌdādər]

Sonder [ˈwəndər]

Yanka [yaNGk]

Caponata [ˌkäpəˈnädə]

Fretish [ˈfediSH]

Novaturient [ˈn(y)o͞otrēənt]

Sated [sāt]

Looking for sentences with "Purrvasively"? Here are some examples.

Synonyms: 1. Pervasive 2. Prevalent 3. Penetrating 4. Pervading 5. Permeating 6. Extensive 7. Ubiquitous 8. Omnipresent 9. Rife 10. Widespread 11. General 12. Common 13. Universal 14. Pandemic 15. Epidemic 16. Endemic 17. Inescapable 18. Insidious 19. Immanent 20. Suffusive ...21. Legal See more »
1. So, to answer your question, I use words that start with purr purrvasively. I hope that this does not purrturb you or make you think that I am a purrvert. Apr 23, 2007. Thread Starter Thread Starter #8 white cat lover TCS Member Thread starter. Veteran. Joined Nov 17, 2005 Messages 22,206 Reaction score 30. Well done! Apr 23, 2007 #9

Recently Searched

  › Generalisation [ˌjen(ə)rələˈzāSH(ə)n]

  › Imitatingwe [ˈiməˌtāt]

  › Intifadahs [ˌin(t)əˈfädə]

  › Denigratorios [ˈdenəɡrəˌtôrē]

  › Controvertial [ˌkäntrəˈvərSHəl, ˌkäntrəˈvərsēəl]

  › Penetrats [ˈpenəˌtrāt]

  › Penetrat [ˈpenəˌtrāt]

  › Dedicat [ˈdedəˌkāt]

  › Concupiscences [känˈkyo͞opəsəns]

  › Lingams [ˈliNGɡəm]

  › Adjections [ˈajəktiv]

  › Gym [jim]

  › Specifictime [spəˈsifik]

  › Naptha [ˈnapTHə, ˈnafTHə]

  › Floer [ˈflou(ə)r]

  › Yoni [ˈyōnē]

  › Lingam [ˈliNGɡəm]

  › Moitve [ˈmōdiv]

  › Zagreb [ˈzäɡreb]

  › Recessionals [rəˈseSH(ə)n(ə)l, rēˈseSH(ə)n(ə)l]

  › Champak [ˈCHəmpək, ˈCHam-]

  › Adjection [ˈajəktiv]

  › Fringings [frinj]

  › Accomplince [əˈkämpləs]