Use Orchestraorigin In A Sentence

Orchestraorigin

[ˈôrkəstrəˈôrˌkestrə]

Popular Words

Stores [stôr]

Halver [hav]

Aver [əˈvər]

Liquidators [ˈlikwəˌdādər]

Yanka [yaNGk]

Caponata [ˌkäpəˈnädə]

Fretish [ˈfediSH]

Novaturient [əv]

Sated [sāt]

Knouter [nout]

Looking for sentences with "Orchestraorigin"? Here are some examples.

Synonyms: 1. Ensemble 2. Band 3. Parterre
1. 1. Use timpani in a sentence, timpani meaning?, timpani definition, how to use timpani in a sentence, use timpani in a sentence with examples. UseEnglishW. a set of kettledrums of different pitches played by one performer in an orchestraorigin of timpaniIt, plural of timpano from Classical Latin tympanum: see tympan: 10.

Recently Searched

  › Workbooks [ˈwərkˌbo͝ok]

  › Amputees [ˌampyəˈtē]

  › Aloes [ˈalō]

  › Allografts [ˈaləˌɡraft]

  › Agarics [ˈaɡərikəˈɡerik]

  › Aerostats [ˈerəˌstat]

  › Adsorbs [adˈzôrbadˈsôrb]

  › Adsorbent [adˈzôrbəntadˈsôrbənt]

  › Adsorbed [adˈzôrbadˈsôrb]

  › Adsorbate [adˈsôrbātadˈzôrbāt]

  › Administrablely [ədˈministrəb(ə)l]

  › Adipates [ˈadəˌpāt]

  › Feudists [ˈfyo͞odəst]

  › Mizzens [ˈmizən]

  › Panells [ˈpanl]

  › Cubbys [ˈkəbē]

  › Laudability [ˌlôdəˈbilədē]

  › Constituter [ˈkänstəˌt(y)o͞ot]

  › Especialis [ˈspeSH(ə)ləst]

  › Arguablyas [ˈärɡy(o͞o)əblē]

  › Adjectiveis [ˈajəktiv]

  › Fatugue [fəˈtēɡ]

  › Absolutismen [ˈabsəl(y)o͞oˌtizəm]

  › Adderall [ˈadəˌrôl]