Use nwannem in a sentence

Nwannem

Synonyms

"Nwannem" in Example Sentences

1. 1. DW, nwannem, i take allah beg u, pls..dont think in dat direction.. suicide Use creationism in a Sentence See web results for creationism See images of creationism noun 1. the doctrine that matter and all things were created, substantially as they now exist, by an omnipotent Creator, and

Recently Searched

  › Nwannem
  › Having [hav, həv, (ə)v]
  › Repassage
  › Superglueverb [ˈso͞opərˌɡlo͞o]
  › Copycatting
  › Squirm [skwərm]
  › Tachypnea [ˌtakə(p)ˈnēə]
  › Godforsakenly [ˈɡädfərˌsāk(ə)n]
  › Pitchforked [ˈpiCHˌfôrk]
  › Ministry [ˈminəstrē]
  › Contemporary [kənˈtempəˌrerē]
  › Arcadian [ärˈkādēən]
  › Hint [hint]
  › Outcast [ˈoutˌkast]
  › Stanchionverb [ˈstan(t)SH(ə)n]
  › Hafts [haft]
  › Canter [ˈkan(t)ər]
  › Abstince [ˈabstənəns]
  › Emote [əˈmōt]
  › Patriote [ˈpātrēət]
  › Googolplex [ˈɡo͞oɡôlˌpleks]
  › Pattypan [ˈpadēˌpan]
  › Hemlined [ˈhemˌlīn]