Use locutionlocution in a sentence

Locutionlocution

Synonyms

"Locutionlocution" in Example Sentences

1. Use locutionlocution in a sentence, locutionlocution meaning?, locutionlocution definition, how to use locutionlocution in a sentence, use locutionlocution in a sentence with examples

Recently Searched

  › Euphoric [yo͞oˈfôrik, yo͞oˈfärik]
  › Girthed [ɡərTH]
  › Kooky [ˈko͞okē]
  › Capsids [ˈkapsəd]
  › Couplets [ˈkəplət]
  › Tootled [ˈto͞odl]
  › Jackassn [ˈjakˌas]
  › Extraordinary [ikˈstrôrd(ə)nˌerē, ˌekstrəˈôrdnˌerē]
  › Convictions [kənˈvikSH(ə)n]
  › Disturbingly [dəˈstərbiNGlē]
  › Trapezoid [ˈtrapəˌzoid]
  › Pogrom [ˈpōɡrəm, pəˈɡräm]
  › Liaise [lēˈāz]
  › Vacas [ˈvāˌkā]
  › Enterocele
  › Davenports [ˈdavənˌpôrt]
  › Mca
  › Meek [mēk]
  › Bactericide [bakˈtirəˌsīd]
  › Trellised [ˈtreləst]
  › Gasfield
  › Glycolysis [ɡlīˈkäləsəs]