Use Legeringa in a sentence

Post Your Comments?

1. legering f or m (definite singular Legeringa or legeringen, indefinite plural legeringer, definite plural legeringene)

Legering, Legeringa, Legeringen, Legeringer, Legeringene

2. Legeringar er vanlegvis utvikla for å få fram eigenskapar som er gunstigare enn i grunnstoffa

Legeringar

3. Legeringa kan òg ha andre tilsatsmateriale, som tinn, aluminium, jern og bly.Messing er eit slitesterkt materiale med gyllen overflate og vert mykje brukt til dekorative føremål.

Legeringa

4. Gull, sylv, platina og legering som inneheld ein stor part av slike metall (i rå eller tillaga stand), når metallet eller Legeringa er i utlandet

Legering, Legeringa

5. Gull, sylv, platina og legering som inneheld ein stor part av slike metall (i rå eller tillaga stand), når metallet eller Legeringa er i utlandet

Legering, Legeringa

6. I somme tilfelle skjer det faseomlagingar i den stivna Legeringa, altså under soliduslinja

Legeringa

7. Desse eigenskapane nyttar vi til å modifisere eigenskapane til den faste Legeringa eller gjenstanden etter at framstillinga er ferdig

Legeringa

8. Dette kan også skje med sølv- og gullringar på grunn av Legeringa, seier Harald

Lv, Legeringa

9. Så loddar eg malen på eit stykke stål i kvaliteten C45, denne Legeringa kan herdast etterpå

Loddar, Legeringa

10. Legeringa inneheld 84 g sølv

Legeringa, Lv

11. A) Kor mykje kopar er det i Legeringa? b) Kor mykje veg heile Legeringa? 1.240 Forholdet mellom tala under kvarandre på tavla skal vere konstant

Legeringa

12. I tillegg til alumunium (Al) består Legeringa av 2,5-5,5% kopar …

Legeringa

13. Føremålet med Legeringa er å gi sausen/suppa ein fyldigare konsistens

Let, Legeringa

14. Legeringa bit seg fast i Lofotgranitten og sit som støpt

Legeringa, Lofotgranitten

15. Det må vere noko med Legeringa

Legeringa

16. Den spesielle Legeringa gir røret unike eigenskapar, høg fleksibilitet og styrke

Legeringa

17. Producenter av kemikalier (inkl usive metaller och Legeringa r) att demonstrera att

Legeringa

18. 1944, debut 1968)konsekvent køyrer sitt eige kunstnariske løp same kva skeptiskekritikarar og andre måtte meina om den språklege Legeringa itekstane hans

Legeringa

19. A) Eðliseiginleikum, legeringum (þar með talið útreikningar mismunandi Legeringa) og efnafræðilegum eiginleikum eðalmálma

Liseiginleikum, Legeringum, Legeringa, Lma

20. Gehalt betyr innhald eller del, og betyr i metallarbeid kor mykje edelt metall det er i Legeringa som er bruka

Legeringa

21. Legeringar med mykje edelt metall blir kalla lødige, og lødigheit er eit anna ord for gehalt.

Legeringar

22. SEKIXt Legeringa n»d vaada* halh atntegie op die gobroik via atom** wapena

Legeringa

23. Grunnen til dette er at når gullet blandast saman med loddemetall som mest truleg er i smykkene så kan ein ikkje garantere at gehalten på den ‘nye Legeringa’ er 14K/585

Loddemetall, Legeringa

24. Denne Legeringa vert laga av mange produsentar, og prisane på verdsmarkander er dårlege

Legeringa, Laga

25. Vi skal her sjå på smeltepunktet for Legeringa

Legeringa

26. Til å bestemme smeltepunktet til Legeringa har metallurgen to målemetodar

Legeringa, Lemetodar

27. Smelteområdet til Legeringa ligg rundt 70 ºC

Legeringa, Ligg

28. Denne Legeringa gjer at teksten løfter seg og blir til noko meir enn ei sjukdomshistorie

Legeringa

29. Det var denne Legeringa som danna ryggraden i den engelske puritanaren, som vart prototypen på det ny vestlege borgarskapet frå 1600 talet og langt tid framover

Legeringa, Langt

30. I følgje Hornady skaper ikkje "gilding metal"-Legeringa høgare trykk enn ordinære blyspisskuler i same vekt

Lgje, Legeringa

31.Legeringa kan likne meir på gull, utan at det er gull, fortel Overøye

Legeringa, Likne

32. Instrumentmakarar brukar ofte spesielle Legeringar og det kan vere dei har gode tips, seier

Legeringar

33. Korleis desse tonane kjem og kor sterke og reine dei einskilde blir, er avhengig av Legeringa på klokkebronsen og på profilen klokka har fått

Legeringa

34. Bronse er ei legering av kopar og eit anna metall, som regel tinn.Legeringa har gjeve namn til bronsealderen.Kopar og sink-Legeringa blir kalla messing.

Legering, Legeringa

35. Smelteområdet til Legeringa ligg rundt 70 ºC

Legeringa, Ligg

36. Woods metall: Legeringa vert mellom anna nytta i automatiske brannsløkkingsapparat, sidan det smeltar ved låge temperaturar og slik utløyser sløkkesystemet

Legeringa

Please leave your comments here:

Dictionary

LEGERINGA