Use intracellularorigin in a sentence

Intracellularorigin

[ˌintrəˈselyələr]

ADJECTIVE
biology

Synonyms

Legal,

"Intracellularorigin" in Example Sentences

1. Use intracellularorigin in a sentence, intracellularorigin meaning?, intracellularorigin definition, how to use intracellularorigin in a sentence, use intracellularorigin in a sentence with examples

Recently Searched

  › Intracellularorigin [ˌintrəˈselyələr]
  › Divinerpg [dəˈvīnər]
  › Dyscalculia [ˌdiskalˈkyo͞olēə]
  › Acquaintant [əˈkwāntəns]
  › Prongs [prôNG]
  › Kettledrums [ˈkedlˌdrəm]
  › Amenorrhea [āˌmenəˈrēə]
  › Tarone
  › Drabber [drab]
  › Settee [seˈtē]
  › Hamsterley
  › Hoc [ˌad ˈhäk]
  › Frippery [ˈfrip(ə)rē]
  › Goodwill [ɡo͝odˈwil]
  › Quilter
  › Dismal [ˈdizməl]
  › Marler
  › Umbrage [ˈəmbrij]
  › Pincher
  › Rungs [rəNG]
  › Moreover [môrˈōvər]
  › Intuiting [inˈt(y)o͞oət]