Use huskverb in a sentence

Huskverb

Synonyms

"Huskverb" in Example Sentences

1. 1. Use locustn in a sentence, locustn meaning?, locustn definition, how to use locustn in a sentence, use locustn in a sentence with examples. UseEnglishW. › huskverb [ˈbəskər] › Consentient [kənˈsen(t)SH(ə)nt] › Gashed [ɡaSH] › Apostrophes [əˈpästrəfē]

Recently Searched

  › Huskverb [həsk]
  › Preorders [prēˈôrdər]
  › Sikhism [ˈsēkizəm]
  › Flyovers [ˈflīˌōvər]
  › Benames
  › Convention [kənˈven(t)SH(ə)n]
  › Comedies [ˈkämədē]
  › Homeroom [ˈhōmˌro͞om, ˈhōmˌro͝om]
  › Murali
  › Endearment [inˈdirmənt, enˈdirmənt]
  › Chantage
  › Towering [ˈtou(ə)riNG]
  › Introverted [ˈintrəˌvərdəd]
  › Catawampuses
  › Phalluses [ˈfaləs]
  › Vilifier [ˈviləˌfī(ə)r]
  › Audience [ˈôdēəns]
  › Firearms [ˈfī(ə)rˌärm]
  › Breasted
  › Billowing [ˈbilōiNG]
  › Guardedness [ˈɡärdədnəs]
  › Lacquering [ˈlakər]
  › Unfeeling [ˌənˈfēliNG]
  › Mystified [ˈmistəˌfī]