Use huskverb in a sentence

Huskverb

Synonyms

"Huskverb" in Example Sentences

1. 1. 1. 1. 1. UseEnglishW. › huskverb [ˈbəskər] › Consentient [kənˈsen(t)SH(ə)nt] › Gashed [ɡaSH] › Apostrophes [əˈpästrəfē] 2. Use locustn in a sentence, locustn meaning?, locustn definition, how to use locustn in a sentence, use locustn in a sentence with examples.

Recently Searched

  › Stubbies
  › Huskverb [həsk]
  › Cudu
  › Erotical [əˈrädəkə]
  › Graduation [ˌɡrajəˈwāSH(ə)n]
  › Perpetually [pərˈpeCHo͞oəlē]
  › Convention [kənˈven(t)SH(ə)n]
  › Lockend
  › Curtness [ˈkərtnəs]
  › Disfellowshipping [disˈfelōˌSHip]
  › Refunds
  › Eternalizing [əˈtərn(ə)lˌīz]
  › Uig
  › Beef [bēf]
  › Mercifulness [ˈmərsəfəlnəs]
  › Metaphorized [ˈmedəˌfôr, ˈmedəˌfər]
  › Solve [sälv]
  › Fidgetingly [ˈfijit]
  › Exists [iɡˈzist]
  › Snaking [snāk]
  › Bulky [ˈbəlkē]
  › Nectaries [ˈnektərē]