Use Heraldrya In A Sentence

Heraldrya

[ˈherəldrē]

Popular Words

Stores [stôr]

Halver [hav]

Aver [əˈvər]

Liquidators [ˈlikwəˌdādər]

Sonder [ˈwəndər]

Yanka [yaNGk]

Caponata [ˌkäpəˈnädə]

Fretish [ˈfediSH]

Novaturient [ˈn(y)o͞otrēənt]

Sated [sāt]

Looking for sentences with "Heraldrya"? Here are some examples.

Synonyms: 1. Crest 2. Emblem 3. Insignia 4. Escutcheon 5. Shield 6. Blazonry 7. Tincture
1. Use heraldrya in a sentence, heraldrya meaning?, heraldrya definition, how to use heraldrya in a sentence, use heraldrya in a sentence with examples

Recently Searched

  › Byworde [ˈbīˌwərd]

  › Mistedes [ˈmistris]

  › Hegirae [ˈhejərə]

  › Policer [pəˈlēs]

  › Adventni [ˈadˌvent]

  › Fortitiude [ˈfôrdəˌt(y)o͞od]

  › Audac [ôˈdasədē]

  › Focaccia [fōˈkäCH(ē)ə]

  › Spondylitis [ˌspändəˈlīdəs]

  › Pillarse [ˈpilər]

  › Fresherners [ˈfreSHənər]

  › Healerly [ˈeldərlē]

  › Unpleasanter [ˌənˈplezənt]

  › Flungs [ləNG]

  › Adorement [əˈdôrnmənt]

  › Convelesenceable [ˌkänvəˈlesəns]

  › Pentachlorophenol [ˌpen(t)əˌklôrəˈfēnäl]

  › Lassocv [ˈlasō, laˈso͞o]

  › Slovens [ˈsləvən]

  › Senseiis [ˈsenˌsā, senˈsā]

  › Magistrateor [ˈmajəˌstrāt]

  › Indexical [inˈdeksək(ə)l]

  › Whumpy [(h)wəmp]

  › Theseus [ˈTHēsēəs]