Use gabblefrequentative in a sentence

Gabblefrequentative

Synonyms

"Gabblefrequentative" in Example Sentences

1. Use gabblefrequentative in a sentence, gabblefrequentative meaning?, gabblefrequentative definition, how to use gabblefrequentative in a sentence, use gabblefrequentative in a sentence with examples

Recently Searched

  › Gabblefrequentative [ˈɡabəl]
  › Turbocharger [ˈtərbōˌCHärjər]
  › Garnished [ˈɡärniSH]
  › Contention [kənˈten(t)SH(ə)n]
  › Hungering [ˈhəNGɡər]
  › Neig [nā]
  › Gabbletake [ˈɡabəl]
  › Homogeneity [ˌhōməjəˈnēədē, ˌhōməjəˈnāədē]
  › Gabbroislets [ˈɡerət]
  › Breakables [ˈbrākəb(ə)l]
  › Broilingly [ˈbroiliNG]
  › Psychedelic [ˌsīkəˈdelik]
  › Silkily [ˈsilkəlē]
  › Simulate [ˈsimyəˌlāt]
  › Empiricism [əmˈpirəˌsizəm]
  › Gyved
  › Philippic [fəˈlipik]
  › Gabblement [ˈɡabəl]
  › Dyadically [ˈdīad]
  › Untraversable [ˌəntrəˈvərsəbəl]
  › Errant [ˈerənt]
  › Folksy [ˈfōksē]
  › Cogitate [ˈkäjəˌtāt]