Use furcatemedieval in a sentence

Furcatemedieval

Synonyms

"Furcatemedieval" in Example Sentences

1. 1. 1. Use furcatemedieval in a sentence, furcatemedieval meaning?, furcatemedieval definition, how to use furcatemedieval in a sentence, use furcatemedieval in a sentence with examples: 2. Furcate definition: forkedOrigin of furcatemedieval Latin furcatus, cloven from Classical Latin furca, a forkintransitive verb -·cat·ed, -·cat·ing to branch; fork: 2.

Recently Searched

  › Promptus [präm(p)t]
  › Fiercer [firs]
  › Nwc
  › Albumineux
  › Paralyzers [ˈparəˌlīzd]
  › Upraises [ˌəpˈrāz]
  › Justinian [ˌjəsˈtinēən]
  › Easter [ˈēstər]
  › Aliasing [ˈālēəsiNG]
  › Gigue [ZHēɡ]
  › Capaciousnesses [kəˈpāSHəsnəs]
  › Mobocracy [mäˈbäkrəsē]
  › Fardel [ˈfärdl]
  › Pepfrom [pərˈfôrm]
  › Taper [ˈtāpər]
  › Thespian [ˈTHespēən]
  › Reminded [rəˈmīnd]
  › Bleaker [blēk]
  › Probative [ˈprōbədiv]
  › Painters [ˈpān(t)ər]
  › Lament [ləˈment]