Use Forbigaaende in a sentence

Post Your Comments?

See also: Forbearance Forbid Forbidden Forbearing Forbidding Forbade Foreboding Forbye Forbes Forbode Forbearer Forbore

1. For at overvinde Forbigaaende vanskeligheder ved den almindelige forsyning med basisfroe , certificeret froe eller handelsfroe , bemyndiger Kommissionen , naar disse vanskeligheder opstaar i mindst én medlemsstat og ikke kan overvindes inden for Faellesskabet , efter fremgangsmaaden i artikel 21 en eller flere medlemsstater til for en periode

For, Forbigaaende, Forsyning, Froe, Faellesskabet, Fremgangsmaaden, Flere

2. Bland dessa märks I Forbigaaende (1903), Smaa Epistler (1908), Nye Epistler (1912), Svundne Somre (1920) och Sidste Epistler (1924)

Forbigaaende

3. Da I foerste halvaar af 1989 indtraadte der igen en Forbigaaende bedring i situationen under indtryk af den kraftige opgang i salgspriserne for den paagaeldene vare

Foerste, Forbigaaende, For

4. Det kommer lidt an paa om det evt er noget Forbigaaende eller om det er blevet kronisk

Forbigaaende

5. I Forbigaaende - Fra Bjørnsons ungdom : (Tiden 1849-57) Gustaf Fröding

Forbigaaende, Fra, Fr

6. I Forbigaaende by Nils Kjær ( Book ) 5 editions published in 1903 in Danish and Norwegian and held by 25 WorldCat member libraries worldwide Nye epistler by Nils Kjær

Forbigaaende

7. Indvindingen af Sukker af Roer forsøgtes første Gang 1799 i Schlesien, men uden noget videre Held, blomstrede Forbigaaende op under Kontinentalafspærringen, dreves derpaa i noget større Maalestok efter 1820 i Frankrig og efter 1840 i Tyskland, hvorpaa den efterhaanden udbredte sig til Østrig-Ungarn, Belgien, Holland

Fors, Forbigaaende, Frankrig

8. Vet om perpetua causa fulgte, at et blot Forbigaaende Behov for den herskende Ejendom ikke kunde tilfredsstilles ved Stiftelsen af en Real­ servitut, ligesom Servitutforpligtelsen kun kunde knyttes til Grunden eller bestandige Anlæg paa den tjenende Ejendom.

Fulgte, Forbigaaende, For

9. Indledningen, hvor der gik to Fiskerskibe tabt — det ene sej- lede paa Blindskær ved lslands Nordkyst, og det andet brændte op ved Sydisland — var nok et økonomisk Tab, men da det lyk- kedes at faa Skibenes Besætning bjerget, saa var dog dette Tab af Forbigaaende Karakter, og det til Trods for Besætningen gik Glip af indvundet Fangst

Fiskerskibe, Faa, Forbigaaende, For, Fangst

10. En Forbigaaende.,Jeg ser paa denne Dør," svarede Manden, som var klædt i Pjalter

Forbigaaende

11. Staa i Gadedørene, at tale der til og anholde Forbigaaende Mandfolk, ja! endog at ligge i aabent

Forbigaaende

12. Det var adskillig "allarm av beskjænkede mennesker" paa den tid, som endog samlede sig paa gaterne og antastet de Forbigaaende som det heter i formandskapets indstilling

Forbigaaende, Formandskapets

13. Det staar fast, at denne kontrolundersoegelse i naervaerende sag foerst fandt sted med en yderst kritisabel forsinkelse, og at formular E 116 - det eneste dokument der er tilsendt den kompetente institution - omhandlede en Forbigaaende sygdom ( gastroduodenitis ), en anden lidelse end den, der i de forudgaaende og efterfoelgende erklaeringer

Fast, Foerst, Fandt, Forsinkelse, Formular, Forbigaaende, Forudgaaende

14. Ninger om Ting, der er nævnede i Forbigaaende, og som mangen Læser maaske kunde ønske sig lidt bedre Be­ sked om

Forbigaaende

15. De Rapporter, der fra Tid til anden indrykkes i Pressen, minde Forbigaaende om et saadant udsendt Skibs Tilværelse; men de forlades med Døgnet, der har skabt dem

Fra, Forbigaaende, Forlades

16. Forbigaaende medikamentøs lammelse av øienlaakene under ansvarsfulde øienoperation

Forbigaaende

17. I Forbigaaende omtalte Senator Nelson de høilydte Krav, man Har hørt fra visse Hold om, at vi bør lukke op Dørene igjen for Handel med Soviet-Rusland og Balkan

Forbigaaende, Fra, For

18. Melse flk dog kun Forbigaaende V arig- hed

Flk, Forbigaaende

19. Saaledes erindrer jeg mig at have tilbragt en behagelig Time med ham, i hvilken han beskrev mig, hvorledes han havde faaet Ideen til sin Merkurstatue, ved et ungt Menneske, som han i Forbigaaende saae sidde i en Forstue i Samtale med nogle Andre.

Faaet, Forbigaaende, Forstue

20. Forbigaaende Arbejdsudygtighed giver Ret til Dagpenge i indtil et vist Antal Dage, som ved Sygeforsikring i Reglen 365 eller 360, regnet fra Dagen efter, at Læge­ behandling er begyndt

Forbigaaende, Fra

21. Følgende maa jeg dog omtale i Forbigaaende

Forbigaaende

22. Fogden og den lange Zacharias Smed vexlede i Forbigaaende et fast Øjekast

Fogden, Forbigaaende, Fast

Please leave your comments here:

Dictionary

FORBIGAAENDE [fôrˈberəns, fərˈberəns]

Frequently Asked Questions

What does the name forbearance mean?

Forbearance. In the context of a mortgage process, forbearance is a special agreement between the lender and the borrower to delay a foreclosure. The literal meaning of forbearance is "holding back.". Loan borrowers sometimes have problems making payments. This may cause the lender to start the foreclosure process.

What is the meaning of 'forbearance'?

Definition of forbearance. 1 : a refraining from the enforcement of something (such as a debt, right, or obligation) that is due The policy provides a means of forbearance for borrowers meeting certain criteria. 2 : the act of forbearing : patience He appreciated his wife's forbearances.

What is forbearance and is it right for me?

What is forbearance and is it right for me? Forbearance is a type of loan assistance that aids with postponing or reducing your payments for a certain period of time. Forbearance can range anywhere between a few months or a couple of years.

Is forbearance a good idea?

It is a good idea to only apply for forbearance during the needed time period because interest will continue to accumulate on the loan. Generally, forbearance is granted if the lender believes that you have the intention to repay your loan in full.

Popular Search