Use dirigiblen in a sentence

Dirigiblen

[ˈdirəjəb(ə)l, dəˈrijəb(ə)l]

ADJECTIVE

NOUN

Synonyms

Feedback, Legal,

"Dirigiblen" in Example Sentences

1. Use dirigiblen in a sentence, dirigiblen meaning?, dirigiblen definition, how to use dirigiblen in a sentence, use dirigiblen in a sentence with examples

Recently Searched

  › Dirigiblen [ˈdirəjəb(ə)l, dəˈrijəb(ə)l]
  › Genocide [ˈjenəˌsīd]
  › Crampingly
  › ~slolnet [ˈsōlənt]
  › Attendent [əˈtendənt]
  › Compress
  › Multifold [ˈməltēˌfōld]
  › Cylinders [ˈsiləndər]
  › Stupor [ˈst(y)o͞opər]
  › Undefinedin
  › Grubstaked [ˈɡrəbstāk]
  › Hallowtide
  › Underpinning [ˈəndərˌpiniNG]
  › Sikhir [ˈsēkizəm]
  › Opposed [əˈpōzd]
  › Intradermal
  › Fortiori [ˌä ˌfôrdēˈôrē, ˌā ˌfôrdēˈôrī]
  › Midst [midst, mitst]
  › Crayons [ˈkrāˌän, ˈkrāən]
  › Sleek [slēk]
  › Otros
  › Acreageed [ˈāk(ə)rij]
  › Totalis