Use Deciliterek In A Sentence

Deciliterek

[ˈdesəˌlēdər]

Popular Words

Stores [stôr]

Halver [hav]

Aver [əˈvər]

Liquidators [ˈlikwəˌdādər]

Sonder [ˈpändər]

Yanka [yaNGk]

Caponata [ˌkäpəˈnädə]

Fretish [ˈfediSH]

Novaturient [əv]

Sated [sāt]

Looking for sentences with "Deciliterek"? Here are some examples.

Synonyms: 1. Feedback 2. Legal
1. Use deciliterek in a sentence, deciliterek meaning?, deciliterek definition, how to use deciliterek in a sentence, use deciliterek in a sentence with examples
2. Az autógyárak apró módosításaival legfeljebb deciliterek, megfelelő vezetéssel viszont akár literek is spórolhatók 100 kilométerenként. Kérdés, ki mennyire foglalkozik ezzel. Környezettudatos vezetés, autó, benzin, károsanyag, kibocsátás - Videa

Recently Searched

  › Appealling [əˈpēliNG]

  › Multiped [ˈməltəpəl]

  › Indenspencible [ˌindəˈspensəb(ə)l]

  › Tranquiloy [ˌtraNGˈkwilədē]

  › Acedemy [əˈkadəmē]

  › Artefacks [ˈärdəfakt]

  › Villify [ˈviləˌfī]

  › Aquire [əˈkwī(ə)r]

  › Slowedto [slō]

  › Immutables [i(m)ˈmyo͞odəb(ə)l]

  › Munis [ˈmyo͞onē]

  › Piercersplease [ˈpirsər]

  › Indiscresional [ˌindəˈskreSH(ə)n]

  › Sekizle [sēz]

  › Suborner [səˈbôrnər]

  › Defruad [dəˈfrôd]

  › Zeitgeist [ˈtsītˌɡīst, ˈzītˌɡīst]

  › Vacoules [ˈvakyo͞oˌōl]

  › Barings [ˈberiNG]

  › Oleasters [ˌōlēˈastər]

  › Mealiein [ˈmelənən]

  › Scimitar [ˈsimədər, ˈsiməˌtär]

  › Limpain [limp]

  › Convivialdc [kənˈvivēəl]