Use abnormalityn in a sentence

Abnormalityn

[ˌabnôrˈmalədē]

NOUN

abnormalities (plural noun)

  - an abnormal feature, characteristic, or occurrence, typically in a medical context.

Synonyms

malformation, deformity, irregularity, flaw, oddity, peculiarity, deviation, aberration, divergence, anomaly,

"Abnormalityn" in Example Sentences

Recently Searched

  › Abnormalityn [ˌabnôrˈmalədē]
  › Forbearances [fôrˈberəns, fərˈberəns]
  › Emasculationn [əˌmaskyəˈlāSH(ə)n]
  › Vowelled [ˈvou(ə)ld]
  › Exploitverb
  › Opponent [əˈpōnənt]
  › Hermaphrodites [hərˈmafrədīt]
  › Disputation [ˌdispyo͞oˈtāSH(ə)n]
  › Antioxidants [ˌan(t)ēˈäksədənt, ˌanˌtīˈäksədənt]
  › Swive [swīv]
  › Gabelstapler [ˈstāp(ə)lər]
  › Gabs [ɡab]
  › Ministrations [ˌminəˈstrāSHən]
  › Taberna
  › Quadded [kwäd]
  › Lustratefrom [ˈləstrāt]
  › Agoraphobia [ˌaɡərəˈfōbēə]
  › Broachest [ˈbrôdˌkast]
  › Circumvent [ˌsərkəmˈvent]
  › Gaberdines [ˈɡabərˌdēn]
  › Custardorigin [ˈkəstərd]
  › Methodists [ˈmeTHədəst]
  › Dictums [ˈdiktəm]
  › Contretemps [ˈkäntrətäN]