Words start with X

X [eks]

x1

x2

x32

x5

x64

x86

xaf

xanarchy [ˈanərkē]

xanth

xanthe

xanthein

xantheine [ˈzanTHēn, ˈzanTHən]

xantheins [ˈzanTHēn, ˈzanTHən]

xanthene [ˈzanTHēn]

xanthenes [ˈzanTHēn]

xanthenic

xanthic

xanthicin

xanthine [ˈzanTHēn, ˈzanTHən]

xanthinefr [ˈzanTHēn, ˈzanTHən]

xanthippe [zanˈTHipē, zanˈtipē]

xanthippes [zanˈTHipē, zanˈtipē]

xantho

xanthoma [zanˈTHōmə]

xanthomas [zanˈTHōmə]

xanthomata [zanˈTHōmə]

xanthophyl [ˈzanTHəˌfil]

xanthosis

xaso [ˈānl]

xaxa

xaze [hāz]

xbox

xbunny

xcoba

xcx

xdera0

xen

xenial

xenic

xenical [ˈzenikal]

xeno

xenoblast